Tehn.škola (ispitna pitanja)

               Tehnička škola  l-i  razred (prvo polugodište)

  (računar sam postavlja pitanja i za date odgovore ocijeni učenika)

310 P$(1) = "Hardver predstavlja ...... dio računarskog sistema."
312 O$(1) = "FIZIČKI"
315 P$(2) = "Računar se sastoji od ulazne,.....i centralne jedinice. "
317 O$(2) = "IZLAZNE"
320 P$(3) = "Računari...... ... algoritme"
322 O$(3) = "IZVRŠAVAJU"
325 P$(4) = "Jedan od standardnih načina zapisivanje algoritma je .........."
327 O$(4) = "DIJAGRAM TOKA"
330 P$(5) = "Osnovna struktura algoritma je....... komponovani niz akcija."
332 O$(5) = "SERIJSKI"
335 P$(6) = "Kombinacija od 8 bita kojom se predstavlja jedan znak je......"
337 O$(6) = "BAJT"
340 P$(7) = "Osobina RAM-a je de je njen sadržaj........"
342 O$(7) = "UNIŠTIV"
345 P$(8) = "For-do struktura omogućava da se niz akcija koji se ......izvede tačno određeni broj puta"
347 O$(8) = "PONAVLJA"
350 P$(9) = "Jezik pomoću kojega se program zadaje računaru naziva se....... jezik."
352 O$(9) = "PROGRAMSKI"
355 P$(10) = "Program proveden u mašinski jezik zove se....... kod."
357 O$(10) = "OBJEKTNI"
405 P$(11) = "Centralna jedinica se sastoji od..... jedinice i centralne memorije."
410 O$(11) = "PERIFERNE"
415 P$(12) = "Upravljačka jedinica je dio....... memorije."
420 O$(12) = "CENTRALNE"
425 P$(13) = "Program za provođenje se naziva........ , kompajler ili prevodilac."
430 O$(13) = "INTERPRETER"
435 P$(14) = ".........kod je program napisan u programskom jeziku visokog nivoa."
440 O$(14) = "IZVORNI"

445 P$(15) = "Druga generacija računara je od (1959 do .......... ) godine "
450 O$(15) = "1964"
455 P$(16) = "Centralna jedinica se sastoji od ............ jerdinice i centralne memorije "
460 O$(16) = "PERIFERNE"
465 P$(17) = "Jedan kilobajt (KB) iznosi ....... bajta "
467 O$(17) = "1024"
470 P$(18) = "Kombinacija od 8 bita kojom se predstavlja jedan znak je ....... "
472 O$(18) = "BAJT"
475 P$(19) = "Repeat-until je struktura .......... sve dok se uvjet ne ispuni."
477 O$(19) = "PONAVLJANJA"
480 P$(20) = "Osobina RAM-a je da je njen sadržaj ........ "
482 O$(20) = "UNIŠTIV"
505 P$(21) = "Osobina ROM-a je da je nje sadržaj ........."
510 O$(21) = "NEUNIŠTIV"
515 P$(22) = "Procesor se sastoji od........jedinice i aritmetičko-logičke jedinice."
517 O$(22) = "UPRAVLJAČKE"
520 P$(23) = "Centralna jedinica se sastoji od ......... memorije i periferne jedinice "
522 O$(23) = "CENTRALNE"
525 P$(24) = "Računar je uređaj koji se koristi za prikupljanje,....... i distribuciju informacija "
527 O$(24) = "OBRADU"
530 P$(25) = "Početak Interneta se smatra ........-net "
532 O$(25) = "ARPA"
535 P$(26) = "Znakovi se predstavljaju kombinacijom cifara 0 i 1 u...... brojnom sistemu "
537 O$(26) = "BINARNOM"
540 P$(27) = "RAM i ROM čine .......... memoriju "
545 O$(27) = "CENTRALNU"
550 P$(28) = "While-do struktura je struktura .......... sve dok je uvjet ispunjen."
555 O$(28) = "PONAVLJANJA"
560 P$(29) = "Program za prevođenje naziva se interpreter,....... ili prevodilac."
565 O$(29) = "KOMPAJLER"
570 P$(30) = "Da li je aritmetičko-logička jedinica dio PROCESOR?"
575 O$(30) = "DA"
605 P$(31) = "Aritmetičko-logička jedinica spada u .......... memoriju."
610 O$(31) = "CENTRALNU"
615 P$(32) = "Procesor se sastoji od ......... i upravljačke jedinice."
620 O$(32) = "ARTIMETIČKO-LOGIČKE"
625 P$(33) = "Treća generacija računara ima mogučnost .......... u radu"
630 O$(33) = "SAMOTESTIRANJA"
635 P$(34) = "RAM i ROM čine..........memoriju"
637 O$(34) = "CENTRALNU"
640 P$(35) = "Aritmetićko-logička jedinica spada u ...... memoriju."
642 O$(35) = "CENTRALNU "
645 P$(36) = "Memorija čuva ...... podatke"
647 O$(36) = "ULAZNE"
650 P$(37) = "Centralna jedinica se sastoji od ......... memorije i periforne jedinice."
652 O$(37) = "CENTRALNE"
655 P$(38) = "Magnetni diskovi su dio ....... jedinice."
657 O$(38) = "PERIFERNE"
660 P$(39) = "Objektni kod je program preveden u ...........jezik."
665 O$(39) = "MAŠINSKI"
670 P$(40) = "For-do struktura je struktura sa..........postupaka tačno određeni broj puta."
675 O$(40) = "PONAVLJANJEM"
705 P$(41) = "RAM i ......... čine centralnu memoriju ."
710 O$(41) = "ROM"
715 P$(42) = "Da li je dio procesora aritmetičko-logička jedinica? "
720 O$(42) = "DA"
725 P$(43) = "Niz koraka koji jasno i određeno vode ka rješenju nekog problama naziva se.........."
730 O$(43) = "ALGORITAM"
735 P$(44) = "ALGORITAM se uvijek odvija samo kroz jednu........ izabranog postupka"
740 O$(44) = "GRANU"
745 P$(45) = "Upravljačka jedinica je dio .......... memorije."
747 O$(45) = "CENTRALNE"
750 P$(46) = "Kombinacija od 8 bita kojom se predstavlja jedan znak je ....... "
752 O$(46) = "BAJT"
755 P$(47) = "Magnetna traka je dio ........ jedinice."
757 O$(47) = "PERIFERNE"
760 P$(48) = "U koju jedinice spada tablet? "
762 O$(48) = "ULAZNU"
765 P$(49) = "Procesor se sastoji od .......... jedinice i aritmetičko-logičke jedinice. "
767 O$(49) = "UPRAVLJAČKE"
770 P$(50) = "Da li su slušalice dio ulazne jedinice? "
775 O$(50) = "NE"
805 P$(51) = "Treća generacija računara ima mogućnost ..........."
810 O$(51) = "SAMOTESTIRANJA"
815 P$(52) = "Upravljačka jedinica je sastavni dio ............"
820 O$(52) = "PROCESORA"
825 P$(53) = "Upravljačka jedinica .......... program i prevodi ga u niz operacija. "
830 O$(53) = "ČITA"
835 P$(54) = "Memorija čuva i rezultate iz jedinice za ........"
837 O$(54) = "OBRADU "
840 P$(55) = "Znakovi se predstavljaju kombinacijom cifara 0 i 1 u ......... "
842 O$(55) = "BINARNOM"
845 P$(56) = "Proces ............ podrazumjeva da korisnik poznaje dati programski jezik"
847 O$(56) = "PROGRAMIRANJA"
850 P$(57) = "Ima li operacija (not) viši prioritet od (and)?"
852 O$(57) = "IMA"
855 P$(58) = "Program napisan u programskom jeziku visokog nivoa zove se............."
857 O$(58) = "IZVORNI KOD"
860 P$(59) = "Jezik pomoću kojeg se program zadaje računaru naziva se........... jezik."
862 O$(59) = "PROGRAMSKI"
865 P$(60) = "While-do struktura je struktura ponavljanja sve dok je uvjet......"
867 O$(60) = "ISPUNJEN"
905 P$(61) = "Osnovna struktura algoritma je serijski(redni) ........... niz akcija."
910 O$(61) = "KOMPONOVAN"
920 P$(62) = "Da li operacija (and) ima viši prioritet od (or)?"
925 O$(62) = "DA"
930 P$(63) = "Objektni kod je program .......... u mašinski jezik."
935 O$(63) = "PREVEDEN"
940 P$(64) = "Optički ulazni uređaj koji koristi fotoosjetljivu opremu za hvatanje slike ili teksta naziva se ........"
942 O$(64) = "SKENER"
945 P$(65) = "Svjetlosni indikatori su jednostavni pokazivački uređaji koji koriste ....... oblik predstavljanja podataka."
947 O$(65) = "BINARNI"

950 P$(66) = "Dijagram toka sastoji se od niza .......... u kojima se naznačavaju pojedine operacije sistema."
952 O$(66) = "SIMBOLA"
955 P$(67) = "Mogućnosti izbora možemo opisati pomoću ........ struktura tj.struktura grananja."
957 O$(67) = "ALGORITAMSKIH"
960 P$(68) = "For-do struktura omogućava da se niz akcija koji se ponavlja izvede tačno ...... broj puta. "
962 O$(68) = "ODREĐENI"
965 P$(69) = "Program preveden na mašinski jezik zove se .........."
967 O$(69) = "OBJEKTNI KOD"
970 P$(70) = "While-do struktura omogućava da se ......... provjeri uslov da li će se niz akcija uopće izvoditi ili ne. "
972 O$(70) = "PRVO"
1005 P$(71) = "Aritmetičko-logička jedinica obavlja računarske operacije i ......... na podacima koje dobije iz memorije."
1010 O$(71) = "POREĐENJA"
1015 P$(72) = "Dijagram toka sastoji se od niza simbola u kojima se ........... pojedine operacije sistema."
1020 O$(72) = "NAZNAČAVAJU"
1025 P$(73) = "Repeat-until struktura omogućava da se niz akcija koje će se ......... prvo izvrši,a da se zatim provjeri da li će se postupak ponoviti ili ne ."
1027 O$(73) = "PONAVLJATI"
1030 P$(74) = "Da li je tačno 1(KB)=1000(B). ?"
1032 O$(74) = "NE"
1035 P$(75) = "Identifikator obavezno počinje ..........,a nakon toga može da slijedi kombinacija slova i cifara."
1037 O$(75) = "SLOVOM"
1040 P$(76) = "U koju strukturu spada For-do struktura?."
1042 O$(76) = "PONAVLJANJA"
1045 P$(77) = "Naredba GOTO je naredba .........."
1047 O$(77) = "GRANANJA"
1049 P$(78) = "Naredba IF THEN znači:"
1051 O$(78) = "AKO TADA"

1053 P$(79) = "Naredba ELSE znači:"
1055 O$(79) = "INAČE"

1057 P$(80) = "Naredba RUN znači .......... program."
1059 O$(80) = "IZVRŠI"

1063 P$(81) = ".......... je bilo kakav zapis u kojem je zabilježen neki događaj,pojava,činjenica ili zapažanje iz okoline."
1064 O$(81) = "PODATAK"
1065 P$(82) = "Pod obradom ........ možemo smatrati skup aktivnosti koje prevode podatke u oblik koji je ubotrebljiv krajnjem korisniku."
1066 O$(82) = "PODATAKA"
1067 P$(83) = "Obradu ........ možemo poistovjetiti sa obradom podataka."
1068 O$(83) = "INFORMACIJA"
1069 P$(84) = "Informacije koje obrađujemo nazivamo .......... informacijama."
1070 O$(84) = "ULAZNE"
1071 P$(85) = "Informacije koje dobivamo kao rezultat obrade nazivamo ......... informacije."
1072 O$(85) = "IZLAZNE"
1073 P$(86) = "Zajedno sa postupkom obrade informacija,obično se uporedo vrši i postupak ...........(memorirenja) informacija."
1074 O$(86) = "USKLADIŠTAVANJA"
1075 P$(87) = "Obrade informacija u kojoj čovjek preuzima ulogu informacionog procesora naziva se ........(ljudska,manualna) obrada informacija."
1076 O$(87) = "RUČNA"
1077 P$(88) = "Pod elektroničkom obradom informacija smatramo upotrebu ........ kao sredstva za automatsku obradu podataka."
1078 O$(88) = "RAČUNARA"
1079 P$(89) = "Elektronička obrada podataka još se naziva i .......... obrada podataka."
1080 O$(89) = "AUTOMATSKA"
1081 P$(90) = "Osnovne karakteristike elektroničke obrade podataka su:........,tačnost,pouzdanost,reprtitivnost i ekonomičnost."
1082 O$(90) = "BRZINA"
1083 P$(91) = "Ukoliko je stanje posmatrane veličine poznato u svakom trenutku vremena unutar posmatranog intervala,takve veličine nazivamo ......... veličine."
1084 O$(91) = "ANALOGNE"
1085 P$(92) = "Ukoliko je stanje posmatrane veličine poznato samo u tačno određenim vremenskim trenucima,za takvu veličinu kažemo da je .......... veličina."
1086 O$(92) = "DISKRETNA"
1087 P$(93) = "Pri ......... obradi podataka koriste se odgovarajuči matematski metodi,kao i ekspermentalna provjera."
1088 O$(93) = "ANALOGNOJ"
1089 P$(94) = "Glavne konponente elektroničkog analognog računara su uređaji nazvani ........ pojačivaći."
1090 O$(94) = "OPERACIONI"
1091 P$(95) = "U ......... obradi podataka svi podaci koji se obrađuju pretvaraju se u brojeve."
1092 O$(95) = "DIGITALNOJ"
1093 P$(96) = "Simulatori oponašaju rad analognog računara na ........ računaru."
1094 O$(96) = "DIGITALNOM"
1095 P$(97) = "Analogni računari su brži od najbržih ......... računara."
1096 O$(97) = "DIGITALNIH"
1097 P$(98) = "Postoje i ........ računari,koji konbiniraju principe rada analognih i digitalnih računara."
1098 O$(98) = "HIBRIDNI"
1099 P$(99) = "Standardni brojni sistem koji koristi bazu 10 nazivamo .......(decimalni) sistem."
1100 O$(99) = "DEKADNI"
1101 P$(100) = "Za primjenu u informatici od velikog značaja je baza 2 koja daje .......... brojni sistem."
1102 O$(100) = "BINARNI"
1103 P$(101) = "U ......... brojnom sistemu javljaju se samo dvije cifre 0 i 1."
1104 O$(101) = "BINARNOM"
1105 P$(102) = "Glomaznost zapisa u ......... sistemu se rješava uređenjem heksa dekadnog ili heksa decimalnog brojnog sistema koji koristi bazu 16."
1106 O$(102) = "BINARNOM"
1107 P$(103) = "Negacija, ............ i disjunkcija često se označavaju engleskim nazivima NOT,AND I OR."
1108 O$(103) = "KONJUGACIJA"
1109 P$(104) = "Svaka funkcija koja se može izraziti samo pomoću operacije negacije,konjugacije i disjunkcije naziva se ....... (ili Bulove) funkcija."
1110 O$(104) = "LOGIČKA"

1111 P$(105) = "Alan Turing je numerički dokazao da postoje problemi za koje je nemoguće sastaviti ..........,čak ni teoretski."
1112 o$(105) = "ALGORITAM"
1113 P$(106) = "Za svaku logičku funkciju postoji .......... mnogo njoj ekvivalentnih funkcija."
1114 o$(106) = "BESKONAČNO"
1115 P$(107) = "Postupak nalaženja najjednostavnije logičke funkcije koja je ekvivalentna zadanoj naziva se ......... logičke funkcije."
1116 o$(107) = "MINIMIZACIJA"
1117 P$(108) = "Najpoznatiji i najviše korišteni metodi za minimizaciju logičkih funkcija su Karnaughov metod i ........ metod."
1118 o$(108) = "WOITCHOW"
1119 P$(109) = "Postoji i Quino Mc Cluskyjev metod koji je znatno pogodniji za ......... na računaru."
1120 o$(109) = "PROGRAMIRANJE"
1121 P$(110) = "Uređaji kojima se realiziraju operacije negacije,konjugacije i disjunkcije nazivaju se osnovna logička kola ili ......... ."
1122 o$(110) = "GEJTOVI"
1123 P$(111) = "Postupak pretvaranja digitalnih veličina u analogne naziva se ......... ."
1124 o$(111) = "INTERPOLACIJA"
1125 P$(112) = "Interpolacija nikada ne dovodi ni do kakvog gubitka ......... ."
1126 o$(112) = "INFORMACIJA"
1127 P$(113) = "Proces prikupljanja i obrade podataka,prenošenja informacija i donošenja odluke naziva se ......... sistem."
1128 o$(113) = "INFORMACIONI"
1129 P$(114) = "Središnja tačka svih informacionih sistema je ........ ."
1130 o$(114) = "ČOVJEK"
1131 P$(115) = "Pored ljudi,informacioni sistemi sadrže i postupke,podatke,informacije i ........ ."
1132 o$(115) = "ZNANJE"
1134 P$(116) = "Računarski bazirani informacioni sistemi ne mogu postojati bez odgovarajuće hardverske,..........,kadrovske i edukacijske podrške."
1135 o$(116) = "SOFTVERSKE"
1136 P$(117) = "Mreže koje se koriste u informacionim sistemima obično su zasnovane na ........ klijent/server ili korisnik/poslužitelj."
1137 o$(117) = "TEHNOLOGIJI"
1138 P$(118) = "Kadrovsku podršku informacionih sistema sačinjavaju korisnici informacionog sistema i računarski ......... ."
1139 o$(118) = "SPECIJALISTI"
1140 P$(119) = "U računarske specijaliste spadaju sistemski analitičari,projektanti,...........,operateri itd."
1141 o$(119) = "PROGRAMERI"
1142 P$(120) = "Najbolje su proučeni i najbolje razrađeni upravljački informacioni sistemi ili MIS sistemi i sistemi za podršku odlučivanja ili ....... sistemi."
1143 o$(120) = "DSS"
1144 P$(121) = "Geografski informacioni sistem (GIS) spada u klasu ......... sistema."
1145 o$(121) = "EKSPERTNIH"
1146 P$(122) = "Sistemi MYCIN,PROSPEKTOR I XSEL spadaju u ........ sisteme."
1147 o$(122) = "EKSPERTNE"
1148 P$(123) = "Sistem PROSPEKTOR analizira i tumači ........ podatke."
1149 o$(123) = "GEOLOŠKE"
1150 P$(124) = "Sistem GIS se koristi u područjima primjenjene ........ ."
1151 o$(124) = "GEOGRAFIJE"
1152 P$(125) = "Sistem XSEL pomaže ........ osoblju pri naručivanju računarskih konfiguracija za njihove mušterije."
1153 o$(125) = "PRODAVAČKOM"
1154 P$(126) = "Obično se skupine od po 8 bita grupiraju u cjelinu nazvanu ....... ."
1156 o$(126) = "BAJT"
1157 P$(127) = "Svakom bajtu u memoriji pridružen je identifikacijski broj nazvan ........ ."
1158 o$(127) = "ADRESA"
1159 P$(128) = "Dio memorije koji odgovara jednoj adresi nazivamo ........ lokacija."
1160 o$(128) = "MEMORIJSKA"
1161 P$(129) = "Memorije posjeduju skupinu ulaza nazvanu ......... ulaz."
1162 o$(129) = "ADRESNI"
1163 P$(130) = "............ standard za namećanje jednog znaka koristi 2 bajta ili 16 bita."
1164 o$(130) = "UNICODE"
1165 P$(131) = "RISC procesori raspoznaju mali broj sasvim ....... instrukcija."
1166 o$(131) = "JEDNOSTAVNIH"
1167 P$(132) = "CISC procesori prepoznaju veći broj ponekad i prilično ..... instrukcija."
1168 o$(132) = "SLOŽENIH"
1169 P$(133) = "Operacije mogu biti ......... ili logičke."
1170 o$(133) = "ARITMETIČKE"
1171 P$(134) = "Operacije koje obavljaju aritmetičko-logičke jedinice mogu se podjeliti na ....... i unarne."
1172 o$(134) = "BINARNE"
1173 P$(135) = "Instrukcije za upravljanje tokom programa mogu se podjeliti na ......... i uvjetne."
1174 o$(135) = "BEZUVJETNE"
1175 P$(136) = "U svakom računaru se nalazi generator taktnih (klok) impulsa,koji se naziva ....... ili klok."
1178 o$(136) = "SAT"
1179 P$(137) = "Broj klok impulsa u jednoj sekundi naziva se ............. kloka i izražava se u hercima (Hz)."
1180 o$(137) = "FREKVENCIJA"
1181 P$(138) = "Radne stanice predstavljaju moćnije računare od ..........,namjenjene intenzivnoj obradi podataka."
1182 o$(138) = "MIKRORAČUNARA"
1183 P$(139) = "Mikroračunari i radne stanice spadaju u ......... računare."
1184 o$(139) = "JEDNOKORISNIČKE"
1185 P$(140) = "Miniračunari spadaju u klasu ........... računara."
1186 o$(140) = "VIŠEKORISNIČKIH"
1187 P$(141) = "Veliki (mainframe) računari predstavljaju ......... izuzetno velike snage."
1188 o$(141) = "RAČUNARE"
1189 P$(142) = "Superračunari su ...... vrsta računara."
1190 o$(142) = "NAJMOĆNIJA"
1191 P$(143) = "Vodeći proizvođaći ........... su Cray Research i CDC(Control Data Corporation)."
1192 o$(143) = "SUPERRAČUNARA"
1193 P$(144) = "Von Neumanova arhitektura računara je tipičan predstavnik ......... sistema."
1194 o$(144) = "JEDNOPROCESORSKIH"
1195 P$(145) = "Postoje i ........... sistemi kod kojih je karakteristično postojanje više procesnih jedinica."
1196 o$(145) = "VIŠEPROCESORSKI"
1197 P$(146) = "Na moćnim računarima najviše se koristi operativni sistem ........."
1198 o$(146) = "UNIX"
1199 P$(147) = "UNIX verzija je prilagođena PC računarima pod nazivom ........ ."
1200 o$(147) = "LINUX"
1201 P$(148) = "Na PC računarima ubjedljivo ........... operativni sistemi iz porodice MS Windows."
1202 o$(148) = "DOMINIRAJU"
1203 P$(149) = "Dio operativnog sistema razni ....... uslužni programi (engl.utility software)."
1204 o$(149) = "POMOĆNI"
1205 P$(150) = "Programe koji soadaju u grupu aplikativnog softvera skraćeno nazivamo ....... ."
1206 o$(150) = "APLIKACIJE"
1207 P$(151) = "U ......... softver spadaju svi programi koji su namjenjeni za izvršavanje specifičnih poslova sa kojima se susreće korisnik."
1208 o$(151) = "APLIKATIVNI"
1209 P$(152) = "Programi za pisanje teksta spada u ............ softver."
1210 o$(152) = "APLIKATIVNI"
1211 P$(153) = "Programi za crtanje spadaju u ........ softver."
1212 o$(153) = "APLIKATIVNI"
1213 P$(154) = "Programi za kreiranje grafikona i dijagrama spadaju u ........ softver."
1214 o$(154) = "APLIKATIVNI"
1215 P$(155) = "U koji softver spadaju programi za matematičke i naučno-tehničke proračune."
1216 o$(155) = "APLIKATIVNI"
1217 P$(156) = "U koji softver spada program za vođenje financija i pretraživanje baze podataka."
1218 o$(156) = "APLIKATIVNI"
1219 P$(157) = "Da bi računar postao upotrebljiv neophodan mu je .......... ."
1220 o$(157) = "SOFTVER"
1221 P$(158) = "Softver se obično dijeli na sistemski i .......... softver."
1222 o$(158) = "APLIKATIVNI"
1223 P$(159) = "U sistemski softver spadaju svi programikoji omogučuju računaru izrađivanje .......... operacija."
1224 o$(159) = "OSNOVNIH"
1225 P$(160) = "Bez sistemskog softvera računar ne bi znao da ....... niti jedno slovo na ekranu,niti da primi komande."
1226 o$(160) = "ISPIŠE"

1602 P$(161) = "Problem za dokazivanje je problem ............."
1603 o$(161) = "ODLUČIVANJA"
1604 P$(162) = "Problem za ........... je problem odlučivanja."
1605 o$(162) = "DOKAZIVANJE"
1606 P$(163) = "Euklid je sve ......... podjelio u dva tipa."
1607 o$(163) = "PROBLEME"

1608 P$(164) = ".............. je sve probleme podjelio u dva tipa."

1609 o$(164) = "EUKLID"
1610 P$(165) = "Kod svih problema ........... ulaz i izlaz."
1611 o$(165) = "RAZLIKUJEMO"
1612 P$(166) = "Kod svih .......... razlikujemo ulaz i izlaz."
1613 o$(166) = "PROBLEMA"
1614 P$(167) = "Problemi za nalaženje rješenja mogu se podijeliti na ......... i inverzne probleme."
1615 o$(167) = "DIREKTNE"
1616 P$(168) = "Problemi za nalaženje rješenja mogu se podijeliti na direktne i ............. probleme."
1617 o$(168) = "INVERZNE"
1618 P$(169) = "Zbir svih .......... brojeva od 1 do N jednak je N(N+1)/2."
1619 o$(169) = "PRIRODNIH"
1620 P$(170) = "Zbir svih prirodnih brojeva od 1 do N ...... je N(N+1)/2."
1621 o$(170) = "JEDNAK"
1625 P$(171) = "Pri testiranju treba razmotriti da li se nekako može suziti ...... testiranja"
1626 o$(171) = "OPSEG"
1627 P$(172) = "Pri ........... treba razmotriti da li se nekako može suziti opseg testiranja"
1628 o$(172) = "TESTIRANJU"
1629 P$(173) = "Najstariji način grafičkog prikazivanja algoritma predstavlja prikaz pomoću .............. toka."
1630 o$(173) = "DIJAGRAMA"
1631 P$(174) = "Najstariji način grafičkog prikazivanja ........ predstavlja prikaz pomoću dijagrama toka."
1632 o$(174) = "ALGORITMA"
1633 P$(175) = "Dijagram toka je .........."
1634 o$(175) = "ORGANIGRAM"
1635 P$(176) = "........... toka je organigram."
1636 o$(176) = "DIJAGRAM"
1637 P$(177) = "Jedan od najviše korištenih zapisa je prikaz pomoću ........ govornog jezika"
1638 o$(177) = "STRUKTURIRANOG"
1639 P$(178) = "Jedan od najviše korištenih .......... je prikaz pomoću strukturiranog govornog jezika"
1640 o$(178) = "ZAPISA"
1641 P$(179) = "Jedan od najviše korištenih zapisa je prikaz pomoću strukturiranog ......... jezika"
1642 o$(179) = "GOVORNOG"
1643 P$(180) = "Proizvoljno napisani dijagrami toka se veoma teško prevode u ......... programske jezike."
1644 o$(180) = "MODERNE"
1645 P$(181) = "Proizvoljno napisani dijagrami toka se veoma teško ........ u moderne programske jezike."
1646 o$(181) = "PREVODE"
1647 P$(182) = "Proizvoljno ......... dijagrami toka se veoma teško prevode u moderne programske jezike."
1648 o$(182) = "NAPISANI"
1649 P$(183) = "Rješavanje pri kojem se testiraju sve moguće dozvoljene kombinacije nekih veličina ,u potrazi za rješenjem naziva se rješavanje metodom ......... sile"
1650 o$(183) = "GRUBE"
1651 P$(184) = "Rješavanje pri kojem se ........... sve moguće dozvoljene kombinacije nekih veličina ,u potrazi za rješenjem naziva se rješavanje metodom grube sile"
1652 o$(184) = "TESTIRAJU"
1653 P$(185) = "Rješavanje pri kpjem se testiraju sve moguće ......... kombinacije nekih veličina ,u potrazi za rješenjem naziva se rješavanje metodom grube sile"
1654 o$(185) = "DOZVOLJENE"
1655 P$(186) = "Alan Turing je numerički dokazao da postoje problemi za koje je .......... sastaviti algoritam,čak ni teoretski."
1656 o$(186) = "NEMOGUĆE"
1657 P$(187) = "Alan Turing je .......... dokazao da postoje problemi za koje je nemoguće sastaviti algoritam,čak ni teoretski."
1658 o$(187) = "NUMERIČKI" 

2281 P$(188) = "Vodeći proizvođači superračunara su Cray Research i ......... ."
2282 o$(188) = "CDC"
2283 P$(189) = "....... verzija je prilagođena PC računarima pod nazivom Linux."
2284 o$(189) = "UNIX"
2285 P$(190) = "Analogni računari su ....... od najbržih digitalnih računara."
2286 o$(190) = "BRŽI"
2287 P$(191) = "U digitalnoj obradi podataka svi podaci koji se obrađuju pretvaraju se u ........ ."
288 o$(191) = "BROJEVE"
21289 P$(192) = "Osnovne karakteristike elektroničke obrade podataka su:brzina, repetitivnost,........,pouzdanost i ekonomičnost."
2290 o$(192) = "TAČNOST"
2291 P$(193) = "Decimalni ili dekadni sistem koristi bazu ........ ."
2292 o$(193) = "10"
2293 P$(194) = "U ekspertne sisteme spadaju MYCIN,XSEL i ....... ."
2294 o$(194) = "PROSPEKTOR"
2295 P$(195) = "Svakom ........ u memoriji pridružen je identifikacijski broj nazvan adresa."
2296 o$(195) = "BAJTU"
2297 P$(196) = "Uređaji kojima se realiziraju operacije negacije,konjugacije i ................... nazivaju se gejtovi."
2298 o$(196) = "DISJUNKCIJE"
2299 P$(197) = "Čovjek je ................ tačka svih informacionih sistema"
2300 o$(197) = "SREDNJA"
2301 P$(198) = "U klasu ekspertnih sistema spada .................. ."
2302 o$(198) = "GIS"
2303 P$(199) = "Bajt je skupina od ............ bita."
2304 o$(199) = "8"
2305 P$(200) = "Kod višeprocesorskih sistema karekteristično je postojanje ....... procesnih jedinica."
2306 o$(200) = "VIŠE"

2307 P$(201) = "Poruke koje se prenose idu uvijek od ...........ka primaocu."
2308 o$(201) = "POŠILJAOCA"
2309 P$(202) = "Poruke u osnovi čini niz podataka koji primaoca ......... potiču na neku akciju."
2310 o$(202) = "PORUKE"
2311 P$(203) = "Vrijednosti .......... također predstavljaju podatke."
2312 o$(203) = "ATRIBUTA"
2313 P$(204) = "Računar je uređaj koji se koristi za prikupljanje, .......... i distribuciju podataka."
2314 o$(204) = "OBRADU"
2315 P$(205) = "Nauka koja se bavi izučavanjem načina metoda i sredstava za prikupljanje i obradu ............ naziva se informatika."
2316 o$(205) = "INFORMACIJA"
2317 P$(206) = "Informatika je pojam nastao spajanjem riječi informacija i ............ , a podrazumijeva automatsku obradu informacija."
2318 o$(206) = "AUTOMATIKA"
2319 P$(207) = "Pod pojmom informacije podrazumjeva se i pojam ........ ."
2320 o$(207) = "PODATAKA"
2321 P$(208) = "Da li informacije postoje od pamtivjeka?"
2322 o$(208) = "DA"
2323 P$(209) = "Ljudi su od prahistorijskog doba razmjenjivali informacije putem,..........,dimnih signala,svjetlosti i sl."
2324 o$(209) = "GLASA"
2325 P$(210) = "Računar je uređaj koji na osnovu zadatog postupka i postojećih ............ rješava problem i daje odgovarajuće rezultate."
2326 o$(210) = "PODATAKA"
2327 P$(211) = "Bitna karakteristika računara je da on istovremeno sadrži i postupak rješavanja problema i podatke ............. za to rješavanje."
2328 o$(211) = "NEOPHODNE"
2329 P$(212) = "Postupak rješavanja .......... na računaru naziva se program."
2330 o$(212) = "PROBLEMA"
2331 P$(213) = "Zvuk se na računara programira pomoću .......... baš kao i sve drugo."
2332 o$(213) = "PROGRAMA"
2333 P$(214) = "Postoje i programski ...... koji omogućavaju komponiranje - komponovanje uz pomoć računara."
2334 o$(214) = "PAKETI"
2335 P$(215) = "Komunicirane danas ima presudnu ulogu u razvoju informacionih ......"
2336 o$(215) = "TEHNOLOGIJA"
2337 P$(216) = "Računarske mreže omogućavaju da ........ komuniciraju međusobno."
2338 o$(216) = "RAČUNARI"
2339 P$(217) = "Računarska mreža može se opisati kao skup ....... koji međusobno komuniciraju."
2340 o$(217) = "RAČUNARA"
2341 P$(218) = "Mreže računara mogu biti ....... i globalne (udaljene)."
2342 o$(218) = "LOKALNE"
2343 P$(219) = "U lokalnim mrežama računari se nalaze na jednom .......... lokalitetu, a povezani su komunikacijskim medijama."
2344 o$(219) = "UŽEM"
2345 P$(220) = "Globalne mreže obično povezuju računare u ........ gradovima korištenjem javne telefonske mraže, komunikacionih satelita ili jednog i drugog."
2346 o$(220) = "RAZLIČITIM"
2347 P$(221) = "Internet je skup međusobno ..... i spojenih mreža."
2348 o$(221) = "POVEZANIH"
2349 P$(222) = "Internet često nazivaju i ......... svih mreža."
2350 o$(222) = "MREŽOM"
2351 P$(223) = "Početak interneta se smatra ARPA net projekat ...... od strane Odjeljenja za Odbranu SAD - a."
2352 o$(223) = "RAZVIJEN"
2353 P$(224) = "Mogućnost primjene računara su praktično .........."
2354 o$(224) = "NEOGRANIČENE"
2355 P$(225) = "Računare prve generacije karakterišu .......... cijevi."
2356 o$(225) = "ELEKTRONSKE"
2357 P$(226) = "Drugu generaciju računara karakteriše zamjena ....... cijevi tranzistorima."
2358 o$(226) = "ELEKTRONSKIH"
2359 P$(227) = "Računari treće generacije počinju se proizvoditi od ...... godine."
2360 o$(227) = "1964"
2361 P$(228) = "Četvrta generacija računara karakteriše dalja ........... komponenata."
2362 o$(228) = "MINIJATURIZACIJA"
2363 P$(229) = "Četvrta generacija računara je zasnovana na ............ velikih razmjera VLSI,elektronskih elemenata na maloj površini."
2364 o$(229) = "INTEGRACIJI"
2365 P$(230) = "Računarska kinfiguracija koja je prije zapremala čitavu sobu,sada se može smjestiti na površini od ......... kvadratnih milimetara."
2366 o$(230) = "5"
2367 P$(231) = "Hardver predstavlja ........ dio računarskog sistema."
2368 o$(231) = "FIZIČKI"
2369 P$(232) = "Računar sve ........ obavlja brzo bez grešaka i onoliko puta koliko korisnik zahtjeva."
2370 o$(232) = "ZADATKE"
2371 P$(233) = "Računar može da radi sa velikim ........ podataka."
2372 o$(233) = "KOLIČINAMA"
2373 P$(234) = "Svi računari imaju isti ili .......... princip rada."
2374 o$(234) = "SLIČAN"
2375 P$(235) = "Osnovni dijelovi su po ......... isti kod skoro svih računara."
2376 o$(235) = "STRUKTURI"
2377 P$(236) = "Ono po čemu se računari međusobno razlikuju su osobine (karakteristike) ......... dijelova."
2378 o$(236) = "SASTAVNIH"
2379 P$(237) = "Neke jedinice u jednom trenutku mogu biti ulazne, a u drugom izlazne, pa se stoga zovu ........ jedinice."
2380 o$(237) = "ULAZNO-IZLAZNE"
2381 P$(238) = "U toku rada ........ se nalazi u računaru."
2382 o$(238) = "PROGRAM"
2383 P$(239) = "Zadatak se postavlja u obliku ......"
2384 o$(239) = "PROGRAMA"
2385 P$(240) = "Program će ......... računar kako će riješiti postavljeni zadatak."
2386 o$(240) = "NAUČITI"
2387 P$(241) = "Centralna memorija ima sposobnost da ...... i programe čuva."
2388 o$(241) = "PODATKE"
2389 P$(242) = "Memorija je podjeljena u manje memorijske ......... - ćelije."
2390 o$(242) = "JEDINICE"
2391 P$(243) = "Memorijska ćelija je osnovni dio ........ u koji se može upisati ili iz koga se može pročitati podatak."
2392 o$(243) = "MEMORIJE"
2393 P$(244) = "Svaka memorijska ćelija može se nalaziti u ....... stanja - naelektriziranom i nenaelektriziranom."
2394 o$(244) = "DVA"
2395 P$(245) = "Stanje naelektriziranosti ćelije se označava sa ......."
2396 o$(245) = "1"
2397 P$(246) = "Stanje nenaelektrizirane ćelije označava se sa ........"
2398 o$(246) = "0"
2399 P$(247) = "Cifre 0 i 1 su cifre jednog od brojnih sistema - ............ brojnog sistema."
2400 o$(247) = "BINARNOG"
2401 P$(248) = "Pomoću kombinacije od 8 bita može se predstaviti ....... različitih znakova."
2402 o$(248) = "256"
2403 P$(249) = "Kombinacija od ....... bita kojom se postavlja jedan znak naziva se bajt."
2404 o$(249) = "8"
2405 P$(250) = "Svi podaci i programi u ....... računara pamte se u obliku bajta."
2406 o$(250) = "MEMORIJI"
2407 P$(251) = "U centralnoj jedinici nalaze se dvije vrste ......"
2408 o$(251) = "MEMORIJE"
2409 P$(252) = "Podaci za obradu u aritmetičko - logičku jedinicu se dobavljaju iz ...... memorije."
2410 o$(252) = "RAM"
2411 P$(253) = "Dio centralne jedinice gdje se vrši ...... podataka naziva se aritmetičko - logička jedinica."
2412 o$(253) = "OBRADA"
2413 P$(254) = "Upravljačka jedinica ......... tokom odvijanja obrade, ali i svim drugim komponentama računara."
2414 o$(254) = "UPRAVLJA"
2415 P$(255) = "U centralnoj jedinici nalazi se i ........ , koja služi za povezivanje svih dijelova računara."
2416 o$(255) = "SABIRNICA"
2417 P$(256) = "Kroz sabirnicu prolaze svi ......"
2418 o$(256) = "PODACI"
2419 P$(257) = "Komunikacioni uređaj koji omogućava računaru prenos informacija preko klasične telefonske linije je ........."
2420 o$(257) = "MODEM"
2421 P$(258) = "........ je skračenica za modulator/demodulator."
2422 o$(258) = "MODEM"
2423 P$(259) = "Modemi ne mogu da rade bez odgovarajućih komunikacionih ..........."
2424 o$(259) = "PROGRAMA"
2425 P$(260) = "Modemi se međusobno razlikuju po brzini ............ podataka koji se izražava kao broj prenesenih bita u sekunda (bps)."
2426 o$(260) = "PRENOSA"
2427 P$(261) = "Prilikom prijema modemi ............(demodulišu) informacije iz signala i prebacuju ih u računar u digitalnom obliku."
2428 o$(261) = "FILTRIRAJU"
2429 P$(262) = "Usavršeni modemi su u stanju da pored predaje i prijema obavljaju funkcije kao što su automatsko biranje, ......... i ponovno biranje."
2430 o$(262) = "ODGOVARANJE"
2431 P$(263) = "Prilikom predaje modemi modulišu(utiskuju) računarski digitalni signal u ........... signal na telefonskoj liniji."
2432 o$(263) = "KONTINUALNI"
2433 P$(264) = "Informatika je pojam nastao spajanjem riječi .............. i automatika."
2434 o$(264) = "INFORMACIJA"
2435 P$(265) = "Pod pojmom informacije .......... se i pojam podataka."
2436 o$(265) = "PODRAZUMJEVA"
2437 P$(266) = "Ljudi su od prahistorijskog doba razmjenjivali informacije putem,glasa,dimnih signala, .......... i sl."
2438 o$(266) = "SVJETLOSTI"
2439 P$(267) = "Računar je uređaj koji na osnovu zadatog postupka i postojećih podataka ....... problem i daje odgovarajući rezultat."
2440 o$(267) = "RJEŠAVA"
2441 P$(268) = "Bitna karakteristika računara je da on istovremeno sadrži i postupak ......... problema i podatke neophodne za to rješavanje."
2442 o$(268) = "RJEŠAVANJA"
2443 P$(269) = "Postupak rješavanja problema na računaru naziva se ........."
2444 o$(269) = "PROGRAM"
2445 P$(270) = "Postoje i programski paketi koji omogućavaju komponiranje-komponovanje muzike uz pomoć ......"
2446 o$(270) = "RAČUNARA"
2447 P$(271) = "Računarske mreže omogućavaju da računari ........ međusobno."
2448 o$(271) = "KOMUNICIRAJU"
2449 P$(272) = "Računarska mreža može se opisati kao skup računara koji međusobno ........"
2450 o$(272) = "KOMUNICIRAJU"
2451 P$(273) = "Mreže računara mogu biti lokalne i ........"
2452 o$(273) = "GLOBALNE"
2453 P$(274) = "U lokalnim mrežama računari se nalaze na jednom užem lokalitetu,a povezani su ....... medijama."
2454 o$(274) = "KOMUNIKACIJSKIM"
2455 P$(275) = ".......... mreže obično povezuju računare u različitim gradovima korištenjem javne telefonske mreže,komunikacionih satelita ili jednog i drugog."
2456 o$(275) = "GLOBALNE"
2457 P$(276) = "Internet je skup međusobno povezanih i ........ mreža."
2458 o$(276) = "SPOJENIH"
2460 P$(277) = "Internet često nazivaju i mrežom svih ........"
2461 o$(277) = "MREŽA"
2462 P$(278) = "Početak ........... se smatra ARPA net projekat razvijen od strane Odjeljenja za Odbranu SAD-a."
21463 o$(278) = "INTERNETA"
2464 P$(279) = "Računarska konfiguracija koja je prije zapremala čitavu sobu sada se može ......... na površinu od 5 kvadratnih milimetara."
2465 o$(279) = "SMJESTITI"
2467 P$(280) = "Računar sve zadatke obavlja ............ bez grešaka."
2468 o$(280) = "BRZO"
2469 P$(281) = "Svi računari imaju ........ ili sličan princip rada."
2470 o$(281) = "ISTI"
2471 P$(282) = "Osnovni ......... su po strukturi isti kod skoro svih računara."
2472 o$(282) = "DIJELOVI"
2473 P$(283) = "Osnovni dijelovi su po strukturi ...... kod skoro svih računara."
2474 o$(283) = "ISTI"
2475 P$(284) = "Osnovni dijelovi su po strukturi isti kod skoro svih .........."
2476 o$(284) = "RAČUNARA"
2477 P$(285) = "U toku rada program se nalazi u ......."
2478 o$(285) = "RAČUNARU"
2479 P$(286) = "Zadatak se postavlja u ......... programa."
2480 o$(286) = "OBLIKU"
2481 P$(287) = "Centralna memorija ima sposobnost da podatke i ........... čuva."
2482 o$(287) = "PROGRAME"
2483 P$(288) = "Centralna memorija ima ......... da podatke i programe čuva."
2484 o$(288) = "SPOSOBNOST"
2485 P$(289) = "Memorija je podjeljena u ........ memorijske jedinice-ćelije."
2486 o$(289) = "MANJE"
2487 P$(290) = "Memorijska ćelija je .......... dio memorije."
2488 o$(290) = "OSNOVNI"
2489 P$(291) = "Pomoću kombinacije od ..... bita može se predstaviti 256 različitih znakova."
2490 o$(291) = "8"
2491 P$(292) = "Svi podaci iprogrami u memoriji računara pamte se u obliku ......"
2492 o$(292) = "BAJTA"
2493 P$(293) = "Komunikacioni uređaji koji .......... računaru prenos informacija preko klasične telefonske linije je modem."
2494 o$(293) = "OMOGUĆAVA"
2495 P$(294) = "Modemi se međusobno razlikuju po ...... prenosa podataka koja se izražava kao broj prenosnih bita u sekunda."
2496 o$(294) = "BRZINI"
2497 P$(295) = "Prilikom prijema modemi filtriraju ........ iz signala i prebacuju ih u računar u digitalnom obliku."
2498 o$(295) = "INFORMACIJE"
2499 P$(296) = "Prilikom prijema modemi filtriraju informacije iz signala i prebacuje ih u .......... u digitalnom obliku."
2500 o$(296) = "RAČUNAR"
2501 P$(297) = "Usavršeni modemi su u stanju da pored predaje i prijema obavljaju funkcije kao što su automatsko biranje,odgovaranje i .......... biranje."
2502 o$(297) = "PONOVNO"
2503 P$(298) = " Prilikom predaje modemi ........... (utiskuju) računarski digitalni signal u kontinualni signal na telefonskoj liniji."
2504 o$(298) = "MODULIŠU"
2506 P$(299) = "Usavršeni modemi su u stanju da pored predaje i ........ obavljaju funkcije kao što su automatsko biranje,odgovaranje i ponovno biranje."
2507 o$(299) = "PRIJEMA"
2508 P$(300) = "U centralnoj jedinici nalazi se i sabirnica,koja služi za .......... svih dijelova računara."
2509 o$(300) = "POVEZIVANJE"
2510 P$(301) = "Podatak je bilo kakav ..... u kojem je zabilježen neki događaj iz okoline."
2511 o$(301) = "ZAPIS"
2512 P$(302) = "Informatika je nauka koja se bavi ....... i razvojem racunara kao savremenih sredstava za obradu informacija."
2513 o$(302) = "PROUČAVANJEM"
2514 P$(303) = "Podaci postaju ..... tek ukoliko podstiču primaoca na neku akciju."
2515 o$(303) = "INFORMACIJE"
2516 P$(304) = "Informacija predstavlja ...... stanja jednog subjekta."
2517 o$(304) = "PRESLIKAVANJE"
2518 P$(305) = "Da bi od informacija imali koristi,ona mora biti ispravna,...... i blagovremena."
2519 o$(305) = "POTPUNA"
2520 P$(306) = "Postoje tri osnovne vrste informacija:........,mišljenja i vjerovanja."
2521 o$(306) = "ČINJENICE"